privacy beleid LogicTrading

LogicTrading hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LogicTrading  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Producten bij je (laten) afleveren
  • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Indien je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op jouw verzoek, op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming.

Bewaartermijn

LogicTrading bewaart je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons kenbaar maakt, verwijderen wij je gegevens.
Op grond van wettelijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren. Op dit moment (2021) is de wettelijke bewaartermijn daarvoor 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

LogicTrading deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. De bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht hebben minimaal een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voorbeelden van deze derden zijn Woocommerce voor onze webwinkel software, Mollie en Paypal voor onze geautomatiseerde betalingsafhandeling en MyParcel (onderdeel van PostNL) voor de bezorging van de bestellingen.
LogicTrading blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens zijn opgeslagen in een digitaal bestand en beveiligd met een wachtwoord.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.